SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong một đơn vị in offset gồm 2 hệ thống lô cao su gồm cụm lô mực và lô nước. 
Mỗi vị trí lô điều có chức năng riêng, góp  phần cung cấp mực và nước đến bản in.

 Lô cao su ngành in
 Lô mực
 Lô cao su ngành in  Lô mực

cao su viet | hntShare |  fish bone and skin remover  (24/03/2019)
  Lô làm ẩm in offset  (21/03/2019)
  Trục cao su đẩy túi  (18/03/2019)
  Blown film rubber roller  (17/03/2019)
  Trục ghép màng phim  (16/03/2019)